بخش ها

  عملیات

پلن ۱ (IR-VDS-1)
شروع از 85,000 تومان ماهانه
 • رم ۱۰۲۴ مگابایت اختصاصی
 • پردازنده ۱ هسته اختصاصی
 • هارد ۲۰ گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • آپتایم ۹۹%
 • دیداس پروتکشن
 • منابع اختصاصی
 • لوکیشن ایران - قم
پلن ۲ (IR-VDS-2)
شروع از 110,000 تومان ماهانه
 • رم ۲۰۴۸ مگابایت اختصاصی
 • پردازنده ۱ هسته اختصاصی
 • هارد ۲۵ گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • آپتایم ۹۹%
 • دیداس پروتکشن
 • منابع اختصاصی
 • لوکیشن ایران - قم
پلن 3 (IR-VDS-3)
شروع از 200,000 تومان ماهانه
 • رم ۳۰۷۲ مگابایت اختصاصی
 • پردازنده ۲ هسته اختصاصی
 • هارد ۳۰ گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • آپتایم ۹۹%
 • دیداس پروتکشن
 • منابع اختصاصی
 • لوکیشن ایران - قم
پلن 4 (IR-VDS-4)
شروع از 230,000 تومان ماهانه
 • رم ۴۰۹۶ مگابایت اختصاصی
 • پردازنده ۲ هسته اختصاصی
 • هارد ۳۵ گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • آپتایم ۹۹%
 • دیداس پروتکشن
 • منابع اختصاصی
 • لوکیشن ایران - قم
پلن ۵ (IR-VDS-5)
شروع از 350,000 تومان ماهانه
 • رم ۶۱۴۴ مگابایت اختصاصی
 • پردازنده ۳ هسته اختصاصی
 • هارد ۴۰ گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • آپتایم ۹۹%
 • دیداس پروتکشن
 • منابع اختصاصی
 • لوکیشن ایران - قم
پلن 6 (IR-VDS-6)
شروع از 500,000 تومان ماهانه
 • رم ۸۱۹۲ مگابایت اختصاصی
 • پردازنده ۴ هسته اختصاصی
 • هارد ۴۵ گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • آپتایم ۹۹%
 • دیداس پروتکشن
 • منابع اختصاصی
 • لوکیشن ایران - قم
پلن ۷ (IR-VDS-7)
شروع از 1,300,000 تومان ماهانه
 • رم ۱۶۳۸۴ مگابایت اختصاصی
 • پردازنده ۶ هسته اختصاصی
 • هارد ۵۰ گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • آپتایم ۹۹%
 • دیداس پروتکشن
 • منابع اختصاصی
 • لوکیشن ایران - قم
پلن ۸ (IR-VDS-8)
شروع از 1,430,000 تومان ماهانه
 • رم ۳۲۷۶۸ مگابایت اختصاصی
 • پردازنده ۸ هسته اختصاصی
 • هارد ۵۵ گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • آپتایم ۹۹%
 • دیداس پروتکشن
 • منابع اختصاصی
 • لوکیشن ایران - قم
پلن ۹ (IR-VDS-9)
شروع از 2,030,000 تومان ماهانه
 • رم ۴۹۱۵۲ مگابایت اختصاصی
 • پردازنده ۱۰ هسته اختصاصی
 • هارد ۶۰ گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • آپتایم ۹۹%
 • دیداس پروتکشن
 • منابع اختصاصی
 • لوکیشن ایران - قم